Beit Arye

1. Chabad Beit Arye - Ofarim
Address: Akhirotem 182
Beit Arye, Israel
Phone: 972-52-567-0644
Personnel: Rabbi Nahum Strasberg email
Rebbetzin Esther Strasberg email
Rabbi Sholom Dovber Kubitshek email

Center search powered by Chabad.Org.