Ganei Tikva

1. Chabad of Ganei Tikva
Address: Ganei Tikva, 55900 Israel
Phone: 972-3-534-5057
Fax: 972-3-534-3984
Personnel: Rabbi Gershon Shnur email
Mrs. Shterna Sarah Shnur email
Rabbi Shneor Wilhelm email
Rabbi Avraham Hiyev email
Rabbi Chaim Zvi Halevi email

Center search powered by Chabad.Org.