Moshav Brosh

1. Oholei Yosef Yitzchok School
Address: Doar Na Hanegev
Moshav Brosh, 85265 Israel
Phone: 972-57-923-103
2. Shifra & Puah
Address: Chabad School
Moshav Brosh, 85265 Israel
Phone: 972-57-923-103

Center search powered by Chabad.Org.